Cấu hình Email YANDEX trên các thiết bị

Cách check email Yadex qua web

Làm sao để cấu hình email Yandex với Máy tính hay điện thoại

yandex-email

Bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Click theicon in the upper-right corner.
 2. Click All settings .
 3. Click Email clients .
 4. Turn on the From the imap.yandex.com server via IMAP option.
 5. Save the changes

To set up an email client for the IMAP protocol, you need to specify the following:

Incoming mail

 • mail server address — imap.yandex.com
 • connection security — SSL
 • port — 993

Outgoing mail

 • mail server address — smtp.yandex.com
 • connection security — SSL
 • port — 465

Nếu bạn bận xác nhận 2 bước thì nhớ vào mục the application password để tạo mật khẩu cho ứng dụng.